Wygaśnięcie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Ustawodawca w art. 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych postanowił, że decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

W praktyce wątpliwości inwestorów budzi ustalenie czy wystarczające do zachowania ważności zezwolenia jest rozpoczęcie budowy zjazdu przed upływem wskazanego terminu. Kwestia ta była pośrednio przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. Dotychczasowe orzeczenia wskazują, że uzyskanie pozwolenia na budowę (dokonanie zgłoszenia) czy też faktyczne rozpoczęcie robót nie wydłuża trzyletniego terminu, po upływie którego następuje wygaśnięcie decyzji. Budowę zjazdu należy zakończyć w ciągu trzech lat od wydania decyzji.

Po upływie wskazanego terminu decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu wygasa z mocy prawa.

Wskazuje się również, że z uwagi na literalne brzmienie omawianego przepisu rygor wygaśnięcia decyzji nie dotyczy decyzji zezwalającej na przebudowę zjazdu z drogi publicznej.

Trzyletni termin należy liczyć od dnia wydania decyzji, a nie od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu stała się ostateczna. Na uzasadnienie takiego stanowiska przywoływany jest art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, gdzie odmiennie wskazano, że „Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata”.

Share

2 Responses

  1. Alex

    Decyzja lolalizacyjna na zjazd to nie to samo co decyzja na budowę obiektu budowlanego. Ktoś coś tu miesza z interpretacją przepisów. Gdyby decyzja na lokalizację zjazdu podlegała pod art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego to oznaczałoby to, że decyzja na lokalizację zjazdu spełnia rolę decyzji pozwolenia na budowę a tak nie jest. To jest tylko zgoda zarządcy drogi na lokalizację a nie zgoda na wybudowanie zjazdu.

    • Marcin Rams

      Zgadzam się z Panem. Z wpisu nie wynika jednak, aby decyzja lokalizacyjna podlegała pod art. 37 Prawa budowlanego. Przepis ten został przywołany wyłącznie celem porównania jego redakcji z treścią przepisu art. 29 ust. 5 udp. W prawie budowlanym wskazano, że przedmiotowy termin liczy się od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, natomiast w ustawie o drogach wskazano, że termin ten liczy się od dnia wydania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *