Duża nowelizacja KPA

W ubiegły piątek opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian do postępowania administracyjnego, w tym nowe zasady ogólne prowadzenia postępowania. Pełna treść ustawy do pobrania tutaj.

Dla zarządców dróg nowelizacja ta ma szczególne znaczenie zwłaszcza w zakresie orzekania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.

Zgodnie z nowym art. 189d kpa wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej jest zobowiązany wziąć pod uwagę:

 1. wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia;
 2. częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
 3. uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe; 4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
 4. działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
 5. wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;
 6. w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.

Rewolucję dla zarządców dróg przewiduje także przepis art. 189f, który  stanowi, że organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

 • waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub;
 • za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

W innych przypadkach, jeżeli pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów potwierdzających: 1) usunięcie naruszenia prawa lub; 2) powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając termin i sposób powiadomienia.

Jeżeli strona przedstawi dowody, potwierdzające wykonanie postanowienia, organ odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu.

Uchwalone zmiany z pewnością zmienią dotychczasowe postępowanie zarządców dróg, którzy za orzeczeniami sądów administracyjnych stwierdzali, że przyczyny zajęcia pasa drogowego nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Nowelizacja wchodzi w życie już z dniem 1 czerwca 2017 r. Przy czym zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a–96n nowego kpa (rozdział dotyczący mediacji).

Share

2 Responses

 1. Mirek

  Dzień dobry. Mam ogromny problem z planem zagospodarowania przestrzennego terenu. Prowadzę działalność transportowa potocznie tirami wybudowałem budynek gospodarczy na użytkach rolnych który zaadoptowałem na warsztat dla ciężarówek uzyskałem od generalnej dyrekcji w Lublinie zgodę na zjazd z drogi krajowej nr 19 i prowadziłem sobie spokojnie działalność w gmina w 20015 roku dokonywała zmian w planie zagospodarowania i zmieniła mi działki na usługowe w styczniu tego roku dostałem ofertę kupna od sieci sklepów sporzywczych na jedną z działek poprosiłem o wypis i wyrys z planu zagospodarowania i dostałem szoku, nie mam już wjazdu z drogi krajowej nr 19 w zamian zaprojektowano mi dojazd od strony osiedla domków jednorodzinnych na którym widnieją znaki strefa zamieszkania i mało tego został zaplanowany wjazd do moich posesji przez cudzą działkę. Jeszcze korzystam z wjazdu z drogi krajowej choć nie wiem jak długo bo jesteedlug tego planu już nielegalny. Mam teraz wybudować sobie drugi wjazd od strony osiedla przez cudzą własność. Pomocy bi inwestor za Chile się wycofie a ja stracę ogromne dla mnie pieniądze, gmina umywa ręce mówią gdzie byłem jak był wyłożony plan wiec ja na to a skąd mogłem przypuszczać ze spotkam się z taką głupotą urzędniczą co robić pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *