Zjazd z drogi bez pozwolenia na budowę

Już 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. do Prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 11 PrBud:

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Jednocześnie dodano pkt 11a, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach

Zważając na to, że niezmienione zostały przepisy art. 29 ust. 2 pkt 1 i 1a PrBud  pozwolenia na budowę nie  będzie wymagać wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie zjazdów z dróg publicznych.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 30 ust. 1 PrBud budowa i przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Z treści nowelizacji wynika, że od 1 stycznia 2017 r. budowa i przebudowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Ustawa wskazuje, że zgłoszenia dokonać należy przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jednocześnie w nowym przepisie art. 30 ust. 5aa ustawodawca wskazał, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zaznaczam, że niezmieniony został art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Nowelizacja wprowadza jednak zmianę do art. 29 ust. 3 udp poprzez zmianę treści pouczeń zawieranych w decyzji o zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Od Nowego Roku decyzje zarządcy drogi będą pouczać o obowiązku:

 • przed rozpoczęciem robót budowlanych: a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym
 • uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.

Zwracam również uwagę, że nowelizacja wprowadziła do ustawy przepis art. 29 ust. 6 o treści:

Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”

 

Share

22 Responses

 1. Adam Bąkowski

  Dzień dobry Panie macenasie,
  mam ogromna prośbę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej należy zmienić pouczenie w decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, chodzi o to że zorientowałem sie 5 stycznia 2017 że wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców m.in ustawie o drogach publicznych. Nowelizacja wprowadza jednak zmianę do art. 29 ust. 3 udp poprzez zmianę treści pouczeń zawieranych w decyzji o zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Od 01.01.2017 r. zarządca drogi poucza o obowiązku:
  1. przed rozpoczęciem robót budowlanych: a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym

  2. uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.
  Moja decyzja zawiera stare pouczenie. Co należy zrobić aby to poprawić, bo gw mnie nie wchodzi w role np. zmiana decyzji na podstawie art 154 lub 155 kpa.
  I na koniec jak rozumieć pkt 2 pouczenia „uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany”. Czyli zarządca drogi powiatowej może czy też nie może wymagać projektu budowlanego zjazdu.
  Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam

  • Marcin Rams

   Panie Adamie
   Za zgodą strony możliwa będzie zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa. Zważając na to, że zmiana dotyczy wyłącznie treści pouczenia zasadne wydaje się zawiadomienie strony o nowym pouczeniu zwykłym pismem (podobna praktyka funkcjonowała przed wprowadzeniem art. 111 § 1a kpa). W mojej ocenie nowa redakcja art. 29 ust. 3 udp wskazuje, że obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego zachodzi w przypadkach, w których sporządzenie projektu budowlanego wymagane jest przez obowiązujące przepisy Prawa budowlanego. Z uwagi na to, że obecnie budowa zjazdu z drogi powiatowej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (ani zgłoszenia) może to dotyczyć np. przypadków, kiedy inwestor zamierza wybudować zjazd w ramach większej inwestycji, na której realizację wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam

   • Michał

    Witam Panie Marcinie, moim zdaniem dotyczy ten zapis również zjazdów z dróg wewnętrznych, bo wg mnie dla nich obowiązuje pozwolenie na budowę.

    • Marcin Rams

     Art. 29 udp dotyczy dróg publicznych. Zatem pouczenia zawierane w decyzjach o zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę zjazdu dotyczą dróg publicznych. Inną kwestią jest budowa zgodnie z Prawem budowlanym obiektu w postaci zjazdu z drogi wewnętrznej.
     Pozdrawiam

 2. Katarzyna

  Panie Marcinie, jak rozumieć zapis: „uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany” – w jakich wypadkach należy wymagać projekt? Dodam, że interesuje mnie interpretacja głównie w odniesieniu do dróg powiatowych. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Marcin Rams

   Pani Katarzyno
   W mojej ocenie redakcja tego przepisu wskazuje, że obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego zachodzi w przypadkach, w których sporządzenie projektu budowlanego wymagane jest przez obowiązujące przepisy Prawa budowlanego. Z uwagi na to, że obecnie budowa zjazdu z drogi powiatowej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (ani zgłoszenia) może to dotyczyć np. przypadków, kiedy inwestor zamierza wybudować zjazd w ramach większej inwestycji, na której realizację wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam

 3. Karolina Sokołowska

  Dołączam się do pytania Pani Katarzyny. Kiedy projekt budowlany nie jest wymagany? I co w sytuacji gdy zarządcą drogi jest Gmina (droga gminna), która chce wybudować wjazd na swoją działkę? Czy Gmina sama sobie ma wydać decyzje lokalizacyjną? Dziękuję.

  • Marcin Rams

   Pani Karolino
   W mojej ocenie redakcja tego przepisu wskazuje, że obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego zachodzi w przypadkach, w których sporządzenie projektu budowlanego wymagane jest przez obowiązujące przepisy Prawa budowlanego. W drugiej kwestii proszę zerknąć na uzasadnienie wyroku NSA z 3 marca 2016 r.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0122BC4751
   Pozdrawiam

   • Roksana

    Witam,
    Pomimo nowelizacji przepisów Zarząd Dróg (organ administracyjny z upoważnienia Prezydenta Miasta) na moje pytanie dotyczące nowelizacji i projektu odpisał mi, że projekt jest im niezbędny.
    Po 1: zaznaczyli, że przepis art. 29 ust. 3 punt 2 „uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany” – nie odnosi się do konkretnego przepisu prawa budowanego.
    Po 2 : napisali, że w decyzji wydane są jedynie ogólne parametry zjazdu, obligujące inwestora do późniejszego uzgodnienia szczegółowych parametrów zjazdu w postaci projektu.
    Po 3: powołują się również na bezpieczeństwo na drodze.
    Cytuję ” Zgodnie z art. 30 cyt. ustawy o drogach publicznych za utrzymanie zjazdów odpowiedzialni są właściciele lub użytkownicy gruntów przyległych do drogi, ale to zarządca drogi jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu na drodze. W związku z powyższym w interesie zarządcy drogi jest dopilnowanie, aby zjazd został odpowiednio zaprojektowany i wykonany”

    Czyli pomimo nowelizacji nic się nie zmieniło… jedynie brak zgłoszenia.

 4. Mariusz

  Dzień dobry,
  chciałbym poruszyć temat braku budowy zjazdów bez projektu budowlanego. Ustawodawca chyba znowu zafundował urzędnikom „twardy orzech do zgryzienia”, ponieważ chyba nie wziął pod uwagę definicji zjazdu z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie paragraf 3 pkt 12 „zjazd – rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem;” a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Paragraf 3 ust 1 pkt 6 Organ zarządzający ruchem w szczególności: opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych;
  Budowa zjazdu ma wpływ na geometrię drogi, w związku z tym budowa zjazdu będzie wymagało zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu, zmian w geometrii drogi mogą dokonywać tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania dróg. Także bez projektu trudno będzie spełnić ten wymóg.

  Z poważaniem

  Mariusz Bogdański

 5. Michał

  Moim zdaniem większym problemem jest poosiadanie prawa do dysponowania działką na cele budowlane, pasy drogowe są często nieuregulowane część np pasów dróg powiatowych jest w posiadaniu gmin lub Skarbu Państwa.
  W związku z tym na jakim etapie rozpatrywać czy ktoś ma oświadczenie np starosty lub zezwolenie wójta na dysponowanie działką na cele budowlane? Procedura zajęcia pasa drogowe nie daje takich uprawnień urzędnikom zarządcy drogi.

 6. Kinga

  A jeśli wjazd do posesji zahacza dosłownie 30 cm o działkę sąsiada, to muszę robić osobny wjazd?

  • Marcin Rams

   Pani Kingo, udzielenie odpowiedzi wymaga dokładnego zapoznania się ze stanem faktycznym sprawy. Ogólnie mogę wskazać, że w praktyce wydawane są zezwolenia na lokalizację zjazdu wspólnego dla dwóch nieruchomości sąsiadujących ze sobą. Zjazd jest wówczas lokalizowany na granicy działek.

 7. Grzegorz

  Witam
  Chciałbym poruszyć kwestię błędnego ustawienia wjazdu przez zarządcę. Czy również w tym wypadku jestem zmuszony jako właściciel przyległej działki do przebudowy we własnym zakresie, czy też jest jakiś sposób do „zmuszenia” zarządu dróg wojewódzkich do poprawy źle zbudowanego przez tenże zarząd wjazdu?

  • Marcin Rams

   Jeśli zarządca wybudował lub przebudował istniejący wcześniej zjazd w związku z budową lub przebudową drogi publicznej, to sugeruję wystąpić na piśmie do zarządcy z wezwaniem do należytego wykonania obowiązku określonego w art. 29 ust. 2 udp, tj. poprzez wybudowanie zjazdu w tym samym miejscu, w którym zjazd znajdował się dotychczas (o ile jest to technicznie możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego). Pozdrawiam MR

   • Grzegorz

    Jeszcze zapytam czy czas ma tutaj znaczenie jeśli wjazd był budowany w 2001 roku i poprzedni właściciel nie zainterweniował. Pozdrawiam

 8. Krzysztof

  Witam.
  W 2016 roku Urząd Miejski odebrał inwestycję drogową – budowa nowej ulicy.
  Inwestor nie zapewnił dostępu do nowo wybudowanej ulicy z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy którym zostały urządzone miejsca parkingowe. Nadmieniam że tylko do tej jednej działki inwestor zapomniał o zaprojektowaniu i wybudowaniu zjazdu. Urząd Miejski w odpowiedzi na pisma dotyczące wybudowania zjazdu odpowiedział „po wybudowaniu i oddaniu drogi do użytku budowa dodatkowych zjazdów, zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2016r., poz 1440 ze zmianami) należy do właścicieli przyległych nieruchomośći. Proszę o wskazanie kto w chwili obecnej powinien taki zjazd z drogi publicznej wybudować?
  Krzysztof.

 9. Dariusz

  Witam,
  Manie mecenasie mam pytanie odnośnie potrzeby wykonywania jakichkolwiek uzgodnień opinii w przypadku gry zmieniamy budynek wewnątrz działki na terenie wewnętrznym (zagospodarowanie terenu wewnętrznego) ale nie zmieniam geometrii ani lokalizacji zjazdu? Podsumowując czy muszę uzyskiwać jakieś dokumenty na zjazd jeśli nie zmieniam zjazdu tylko przebudowuje wnętrze działki? Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

 10. Janusz

  Jaki zasady obowiązują przy budowie zjazdu tymczasowego na czas budowy dot. drogi gminnej

  • Janusz

   Problem jest ciekawy bo kompletnie nie ujęty w prawie. Aczkolwiek powszechny. Pozdrawiam

  • Marcin Rams

   Zasady dotyczące budowy zjazdu tymczasowego są tożsame z zasadami dotyczącymi budowy zjazdu docelowego. Przy czym na etapie wydawania zezwolenia na lokalizację zjazdu na potrzeby obsługi budowy zarządca drogi ocenia kwestię wpływu budowy zjazdu na bezpieczeństwo ruchu z uwzględnieniem przeznaczenia zjazdu i jego tymczasowego charakteru. Zezwolenie takie wydawane jest na czas określony, co skutkuje brakiem możliwości korzystania ze zjazdu tymczasowego po upływie terminu określonego w zezwoleniu. MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *